Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Deklaracja dostępności cyfrowej

Drukuj stronę
Drukuj

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Tarnowskich Gór. 

Dane teleadresowe jednostki:

 • Adres 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4
 • Telefony (32) 39-33-600, 39-33-601
 • Fax (32) 39-33-602, 39-33-609
 • E-mail sekretariat@tarnowskiegory.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Tarnowskich Górach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.tarnowskiegory.pl

 1. Strona internetowa www.tarnowskiegory.pl spełnia założenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, poz 1169)
 2. Strona www.tarnowskiegory.pl została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. poziom AA
 3. Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienie i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny)
 4. Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.
 5. Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści
 6. Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść stosunek jasności tekstu do tła 4,5 do 1
 7. Wszystkie pliki multimedialne są dostępne lub udostępniane w postaci alternatywnej – posiada opis tekstowy audiodeskrypcji
 8. Wszystkie tytuły strony i podstrony są unikalne
 9. Wszystkie odnośniki na stronie internetowej są unikalne

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Korab
e-mail: p.korab@tarnowskiegory.pl
Telefon: 32/ 39 33 848

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście główne oraz 1 wejście do Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta i 1 wejście do Wydziału Finansowego,
 2. Do wejścia głównego prowadzą schody wyposażone w poręcz,
 3. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 4. Przy wejściu do budynku Urzędu podany jest numer telefonu dla osób niepełnosprawnych, pod którym można uzyskać informacje o załatwianej sprawie jak również wezwać pracownika, który pomoże w załatwieniu sprawy w Urzędzie,
 5. Obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 6. W budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość korzystania z pomocy urzędnika posługującego się językiem migowym,
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 8. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 9. W budynku znajdują się pętle indukcyjne w poniżej wymienionych miejscach:
  – w kasie Urzędu na parterze (wejście od strony Rynku)  jest pętla indukcyjna recepcyjna stacjonarna,
  – w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pokoju nr 3 na parterze budynku jest pętla indukcyjna przenośna.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście główne, jedno wejście od tyłu budynku oraz jedno boczne,
 2. Do wszystkich wejść prowadzą schody,
 3. Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 5. W budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość korzystania z pomocy urzędnika posługującego się językiem migowym,
 6. W budynku znajduje się punkt informacyjny z miejscem dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 7. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,
 8. Za budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe w bliskim sąsiedztwie windy dla osób niepełnosprawnych,
 9. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i I piętrze budynku,
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 11. Nad wejściem nie ma głośników systemu zaprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 12. W budynku znajdują się pętle indukcyjne w poniżej wymienionych miejscach:
  – w Punkcie Obsługi Klienta na parterze na  stanowisku do obsługi osób niepełnosprawnych jest pętla indukcyjna recepcyjna stacjonarna,
  – w kasie Urzędu na parterze w  pokoju nr 8 jest pętla indukcyjna recepcyjna stacjonarna,
  – w Kancelarii Ogólnej Urzędu na parterze budynku w pokoju nr 1 jest pętla indukcyjna przenośna.
 13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2a

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście główne od ul. Sienkiewicza 2a,
 2. Do wejścia prowadzą schody wyposażone w poręcz,
 3. W budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość korzystania z pomocy urzędnika posługującego się językiem migowym,
 4. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.