Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Honorowi Obywatele

Drukuj stronę
Drukuj

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowskie Góry Rada Miejska nadaje w celu uhonorowania wybitnych ludzi za zasługi dla miasta Tarnowskie Góry i Ziemi Tarnogórskiej. Osoba, która może otrzymać taki tytuł, nie może być mieszkańcem miasta, a swoją działalnością i osobowością powinna podnosić prestiż miasta, a w szczególności przyczyniać się do rozwoju oraz upowszechnienia jego dorobku, historii i tradycji.


Honorowy Obywatel Tarnowskich Gór otrzymuje dyplom nadania tytułu i zostaje wpisany do Księgi Ewidencyjnej „Honorowy Obywatel Miasta Tarnowskie Góry” prowadzonej przez Biuro Rady Miejskiej. Wg regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa Miasta Tarnowskie Góry, Honorowy Obywatel Miasta ma prawo: – uczestniczyć w uroczystych sesjach Rady Miejskiej, jako gość honorowy, – brać udział w sesjach zwyczajnych Rady Miejskiej z głosem doradczym, – wchodzić w skład oficjalnych delegacji reprezentujących miasto, – być honorowym organizatorem lub patronem przedsięwzięć miejskich dotyczących różnych dziedzin życia miasta, – brać bezpłatnie udział we wszystkich imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i innych organizowanych przez Gminę.

Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta do tej pory:

– w 1992 r. – profesorowi Janowi Miodkowi za popularyzowanie w swojej działalności naukowej i publicystycznej wartości kulturalnych Ziemi Gwarków oraz podnoszenie prestiżu Tarnowskich Gór,

– w 1993 r. – pułkownikowi Bernardowi Drzyzdze za zasługi na ziemi ojczystej dokonane czynem żołnierza, patrioty i dowódcy Armii Krajowej,

– w 1996 r. – pani Profesor Bożenie Hager-Małeckiej za zasługi w ratowaniu zdrowia śląskich dzieci,

– w 1999 r. – panu Bolesławowi Luboszowi za zasługi w twórczości literackiej upowszechniającej m.in. historię i tradycje naszego miasta oraz kulturotwórczą aktywność w Jego teraźniejszym życiu,

– w 2000 r. – pani Marii Pańczyk-Pozdziej za wybitną i wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji śląskich tradycji, gwary i kultury, w tym również tradycji i kultury naszego Miasta,

– w lipcu 2003 r. – ks. Janowi Twardowskiemu za wspaniałą twórczość literacką, dzięki której zaglądamy w głąb własnej duszy i znajdujemy odpowiedź na pytania o nas samych i o istocie uczuć,

– w październiku 2003 r. – ks. dr. Gustawowi Klapuchowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka w oparciu o moralność chrześcijańską, teologii i działalności społecznej,

– w październiku 2003 r. – panu Joachimowi Janikowi za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa karnego w czasie wieloletniego pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, wiceprezesa Krajowej Rady Sądownictwa, doradcy ministra sprawiedliwości i wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego,

– w grudniu 2005 r. ks. prof. Remigiuszowi Sobańskiemu, (urodzonemu w Miasteczku Sląskim, absolwentowi Liceum im. Staszica w Tarnowskich Górach) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa kanonicznego,

ks. prof. Remigiusz Sobański

– w grudniu 2005 r. panu Raymondowi Wawzyniakowi (mieszkańcowi miasta partnerskiego Tarnowskich Gór – Mericourt) za wybitną działalność na rzecz współpracy partnerskiej pomiędzy Mericourt a Tarnowskimi Górami,

Z-ca Burmistrza Marek Połulich wręcza certyfikat Honorowego Obywatelstwa - Raymondowi Wawzyniakowi

– w grudniu 2005 r. ks. prałatowi Stefanowi Wyleżkowi (pochodzącemu z Piekar Rudnych, absolwentowi Liceum im. Staszica w Tarnowskich Górach) za ogromny wkład w krzewienie kultury chrześcijańskiej,

Przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Czech wręcza certyfikat Honorowego Obywatelstwa - ks. prałatowi Stefanowi Wylężkowi

– w kwietniu 2006 r. panu Leandre Letoquart, byłemu merowi Méricour za wybitną działalność na rzecz rozwoju współpracy partnerskiej pomiędzy Méricourt a Tarnowskimi Górami.

Leandre Letoquart

– w kwietniu 2006 r. panu Piotrowi Guzy za wybitny poziom twórczości literackiej oraz promowanie w tej twórczości miasta Tarnowskie Góry.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Szczęsny wręcza certyfikat Honorowego Obywatelstwa - prof. Andrzejowi Kwolkow
Książe Guidotto Henckel von Donnersmarck

– w grudniu 2007 r tytuł przyznany został prof. Andrzejowi Kwolkowi – za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz księciu Guidotto Henckel von Donnersmarck – jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały – głowie rodu za zasługi dla rozwoju Tarnowskich Gór i ziemi tarnogórskiej na przestrzeni kilku wieków,

Burmistrz Arkadiusz Czech i Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kowolik wręczają certyfikat Honorowego Obywatelstwa prof. Zygmuntowi Pejsakowi

– w maju 2011 roku panu prof. Zygmuntowi Pejsakowi, lekarzowi weterynarii, będącemu przykładem uporu i konsekwencji w dążeniu do celu w nauce służącej międzynarodowej społeczności,

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kowolik wręcza certyfikat Honorowego Obywatelstwa prof.Stanisławowi Hagerowi

– w październiku 2011 panu prof. Stanisławowi Hagerowi, architektowi, urbaniście i wykładowcy akademickiemu, którego prace są znane w kraju i na świecie.

– w listopadzie 2016 biskupowi Adamowi Wodarczykowi, duchownemu rzymskokatolickiemu Biskupowi Adamowi Wodarczykowi: doktorowi nauk teologicznych, moderatorowi generalnemu Ruchu Światło-Życie, postulatorowi procesu beatyfikacyjnego ks. prof. Franciszka Blachnickiego, biskupowi pomocniczemu archidiecezji katowickiej.

– 11 listopada 2017 roku panu Barry’emu Gamble, brytyjskimu ekspertowi i konsultantowi ds. dziedzictwa światowego UNESCO: to między innymi dzięki jego zaangażowaniu 9 lipca 2017 roku. „Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO; dzięki Jego opinii na ostatnim etapie opracowywania wniosku dołączono do aplikacji także Park Miejski, to dzięki Niemu Tarnowskie Góry porównywały się z zabytkami japońskimi, leżącymi na terenie Meksyku, Boliwii czy RPA. Dzięki tej analizie udowodniono m.in., że woda z podziemi tarnogórskich, dostarczana do celów spożywczych, była wówczas pionierskim rozwiązaniem

oraz

dr Katarzynie Piotrowskiej – kierownik Ośrodka ds. Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa i szefowej zespołu zadaniowego NID ds. organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się w Krakowie w dniach 2-12 lipca 2017 roku. Katarzyna Piotrowska jest współautorką wniosku o wpis tarnogórskich zabytków pogórniczych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO; osobiste, wieloletnie, zaangażowanie Katarzyny Piotrowskiej w prace nad wnioskiem i planem zarządzania, wykraczające poza Jej normalny zakres obowiązków w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, merytoryczny i techniczny nadzór nad kształtem całej aplikacji, proces ciągłych konsultacji, a także promocja naszej kandydatury poza granicami naszego kraju, wiedza, kontakty międzynarodowe i ogromna życzliwość, przyczyniły się do sukcesu wpisu tarnogórskich zabytków pogórniczych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.