Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

BIP Informacje dla niepełnosprawnych Ważne adresy

Menu główne

Info SMS

Drukuj stronę
Drukuj

Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników „Powiadomienia SMS”.

Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników „Powiadomienia SMS”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu informatycznego Powiadomienia SMS (zwanych dalej “Usługą”).
2.Usługodawcą jest Gmina Tarnowskie Góry z siedzibą przy ul. Rynek 4 w Tarnowskich Górach zwany dalej “Usługodawcą”, która realizuje Usługę w oparciu o odrębną umowę z dostawcą Usługi, tj. COMVISION Sp. z o.o. w Gliwicach.
3.Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w systemie informatycznym Powiadomienia SMS wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej “Użytkownikiem”).
4.Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu i oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.

§ 2 Zasady korzystania z Usługi

1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie informatycznym Powiadomienia SMS.
2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym Powiadomienia SMS polega na wysłaniu przez osobę wiadomości SMS o treści +MIASTOTG na numer 664 079 890.
3. Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS polega na wysłaniu przez Użytkownika wiadomości SMS o treści -MIASTOTG na numer 664 079 890 bądź wypełnieniu ankiety on-line dostępnej na stronie www.sms.tarnowskiegory.pl .
4. Użytkownik zgadza się na koszt wiadomości SMS wysłanej na numer 664 079 890, który jest zgodny z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora. Wszystkie pozostałe wiadomości SMS przychodzące do Użytkownika są bezpłatne.
5. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przy użyciu nowego numeru telefonu komórkowego Użytkownika.

§ 3 Przesyłane treści

1. Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przesyłać wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące następujących zagadnień:
1.1. Alarmy i zagrożenia – treści z dziedziny Alarmy i zagrożenia wysyłane są w przypadku wprowadzenia przez odpowiednie, uprawnione do tego osoby, stanów alarmowych i stanów zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia zostaną wysłane do wszystkich użytkowników zapisanych w systemie.
1.2. Wydarzenia kulturalno-turystyczne – treści z dziedziny Wydarzenia kulturalno-turystyczne dotyczą wydarzeń kulturalnych lub turystycznych na terenie Gminy Tarnowskie Góry lub mających związek z Gminą Tarnowskie Góry.
1.3. Komunikaty urzędowe – treści z dziedziny Komunikaty urzędowe wysyłane są w razie potrzeb i przygotowywane są na podstawie oficjalnych decyzji, zarządzeń i ogłoszeń Urzędu Miejskiego Tarnowskie Góry.
1.4. Wydarzenia sportowe – treści z dziedziny Wydarzenia sportowe, dotyczą wydarzeń sportowych o charakterze lokalnym lub ponadlokalnym, które są organizowane na terenie Gminy Tarnowskie Góry lub z udziałem Gminy Tarnowskie Góry.
2. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do takich Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach dotyczących Gminy Tarnowskie Góry. Usługodawca zobowiązany jest nie przesyłać informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
4.1. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,
4.2. problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy,
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi,
8. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
10. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie www.sms.tarnowskiegory.pl oraz przesyłana jest w postaci SMS do Użytkownika. Jeżeli Użytkownik w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu nie dokona wypisania się z systemu Powiadamiania SMS oznacza to, że akceptuje nowe postanowienia regulaminu.
11. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy przesyłać listownie pod adres Usługodawcy.
12. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
14. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.