Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Program współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Drukuj stronę
Drukuj

Program
współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2020

Ilekroć w Programie jest mowa o:

 1. “ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)
 2. “organizacji pozarządowej” – rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 688)
 3. “dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

 

 1. Cel główny i cele szczegółowe Programu:
 2. Program jest elementem działań podejmowanych przez Gminę Tarnowskie Góry w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności działań na rzecz pożytku publicznego.
 3. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi.
 4. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry oraz organizacjami pozarządowymi, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta Tarnowskie Góry, kreowaniu polityki społecznej oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnej.
 5. Cele szczegółowe programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi to:
 • promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności lokalnych,
 • zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminę na wykonywanie usług publicznych przy utrzymaniu odpowiednich standardów świadczonych usług poprzez efektywne i nowatorskie rozwiązywanie problemów wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz pozyskiwanie przez te organizacje środków pozabudżetowych na realizację zadań wspólnych,
 • wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich i stymulowanie ich dzięki udziałowi środków budżetu gminy w rozwoju rynku usług społecznych finansowanego przez organizacje społeczne, fundusze charytatywne i prywatne,
 • zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych.
 1. Zasady współpracy:
 2. Współpraca odbywa się na zasadach:
 3. pomocniczości,
 4. suwerenności stron,
 5. partnerstwa,
 6. efektywności,
 7. zachowaniu uczciwej konkurencji,
 8. jawności.

III. Podmioty współpracy

Podmiotami realizującymi współpracę z Gminą Tarnowskie Góry są organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

 

 1. Zakres przedmiotowy współpracy:
 2. Przedmiotem współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie w ramach następujących obszarów:
 3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 4. działalności charytatywnej,
 5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 6. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 7. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 8. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 10. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 12. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 13. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

ł)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,

 1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 2. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 3. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 5. ratownictwa i ochrony ludności,
 6. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych,
 7. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 8. promocji i organizacji wolontariatu,
 9. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 10. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 11. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 13. ochrony zdrowia, w tym promocji zdrowia,
 14. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

2.Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi może być wspólne określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb społecznych w zakresie zadań pożytku publicznego i wypracowanie modelu ich rozwiązywania.

 

 

 1. Formy współpracy

Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy pozafinansowe i finansowe.

 1. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:
 • informacyjnej, poprzez:
 1. prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne gminy oraz strony internetowej wspomagającej współpracę z organizacjami,
 2. bieżące informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wrazz podaniem planowanych terminów realizacji, a także wysokości środków finansowych przeznaczanych z budżetu miasta na realizację tych zadań  oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także sposobach prowadzenia postępowań konkursowych oraz o wynikach ich rozstrzygnięć,
 3. pomoc w zakresie przekazywania informacji za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych o współrealizacji zadań publicznych,
 4. organizowanie spotkań, warsztatów i konsultacji związanych z wspólnymi pracami nad tworzeniem aktów prawa miejscowego,

2) organizacyjnej, poprzez:

 1. organizowanie spotkań o charakterze inicjatywnym i doradczym, w tym tworzenie zespołów opiniujących,
 2. obsługę Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 3. podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,
 4. inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających system pomocy społecznej w mieście,
 5. wydawanie listów rekomendacyjnych.

3) szkoleniowej, poprzez:

 1. inicjowanie lub współorganizowanie spotkań podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,
 2. inicjowanie lub współorganizowanie spotkań i szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z źródeł zewnętrznych, księgowości, pisania wniosków i rozliczania zadań,
 3. organizowanie bezpłatnych warsztatów i spotkań podnoszących kwalifikacje osób zaangażowanych w pracę organizacji pozarządowych,
 4. prowadzenie indywidualnych szkoleń, warsztatów i doradztwa w zakresie przygotowania projektów, sprawozdawczości oraz prowadzonej księgowości.

4) w innych, obejmujących w szczególności:

 1. udzielanie wsparcia poprzez ustalenie stawek najmu lub dzierżawy mienia gminy na preferencyjnych zasadach,
 2. tworzenie projektów partnerskich na rzecz realizacji zadań publicznych,
 3. tworzenie miejsc spotkań organizacji pozarządowych,
 4. bezpłatne udostępnianie pomieszczeń na organizowane spotkania organizacji pozarządowych.
 5. Finansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi:
 6. a) powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację,
 7. b) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe

dofinansowanie jego realizacji,

 1. c) współorganizowanie zadań kluczowych dla miasta i jego mieszkańców,
 2. d) finansowe formy współpracy odbywają się na zasadach określonych w ustawie,
 3. e) organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych,
 4. f) na wniosek organizacji pozarządowej można zlecić, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, tzw. ofertę w ramach małego grantu,
 5. g) na wniosek organizacji pozarządowej można zlecić realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 6. h) burmistrz nadzoruje zgodne z umową wykorzystanie środków przekazanych organizacjom pozarządowym,
 7. i) stwierdzenie odstąpienia od zawarcia umowy lub niezgodnego z umową wykorzystania przez organizację środków publicznych stanowi podstawę do rozwiązania umowy lub zwrotu całkowitego lub częściowego dotacji wraz z odsetkami.
 8. Priorytetowe zadania publiczne:

Priorytetowym zadaniem dla Gminy w roku 2020 jest zadanie …………………………………  na realizację którego planowane jest przeznaczenie kwoty   ……………………………,- zł.

VII. Okres realizacji Programu:

Program realizowany jest w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

VIII. Sposób realizacji Programu:

 1. Program realizowany jest poprzez pracowników komórek merytorycznych wydziałów współpracujących z organizacjami pozarządowymi, a także wyznaczonego przez Burmistrza pracownika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Program realizowany jest we współpracy z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.
 3. Środki przeznaczone na realizację Programu wydatkowane są poprzez:
 4. a) konkursy,
 5. b) inicjatywy lokalne,
 6. c) realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym tzw. „małe granty”,
 7. d) współorganizację,
 8. e) projekty partnerskie.
 9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu:

Na realizację Programu współpracy w roku 2020 planowane jest przeznaczenie kwoty co najmniej

………………………….. zł.

 1. Sposób oceny realizacji programu
 2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu, a także efektywności podejmowanych działań, mogą być zgłaszane Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry w formie papierowej, elektronicznej, a także ustnie podczas organizowanych spotkań.
 3. Uwagi, wnioski i propozycje, o których mowa w ust. 1, dotyczące zadań gminy, realizowanych przez organizacje pozarządowe, będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy oraz przedstawione Radzie Miejskiej w sprawozdaniu rocznym z realizacji Programu.
 4. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku sprawozdawczym.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu ogłaszane jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.tarnowskiegory.plw zakładce „ O mieście” podzakładce „Organizacje pozarządowe”.
 6. Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji
 7. Projekt Programu współpracy opracowany został w Urzędzie Miasta na podstawie informacji o planach wydziałów merytorycznych dotyczących współpracy z organizacjami, a także wniosków, sugestii oraz ustnych i pisemnych wniosków przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 8. Projekt Programu wysłany został na adresy korespondencyjne organizacji. Projekt opublikowany został również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej miasta w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym.
 9. Dla organizacji pozarządowych konsultacje przeprowadzono w dniach 02 – 16.09.2019 roku. W trakcie konsultacji …………………… żadnych uwag. W posiedzeniu podsumowującym konsultacje, które odbyło się ………………. 2019 roku roku uczestniczyło  …………….. przedstawicieli organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe wyraziły …………………. opinię o przedstawionym projekcie uchwały.

 

XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  w otwartych konkursach ofert.

 1. Komisje konkursowe powoływane są w drodze Zarządzenia przez Burmistrza Miasta spośród pracowników Urzędu Miejskiego merytorycznie odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań we współpracy z organizacjami oraz spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa wyklucza możliwość udziału w aktualnej tematyce konkursu.
 2. Przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych deleguje Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawiciele chętni do pracy w komisjach konkursowych mogą zgłaszać się samodzielnie również u pracownika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Burmistrz Miasta może do prac komisji konkursowych powołać lub zatrudnić również osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych. Osoby te stanowią głos doradczy dla komisji konkursowej oraz Burmistrza Miasta.
 4. Komisje konkursowe pracują na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowych, w którym określone są wzory karty oceny formalnej i merytorycznej oferty, a także wzór oświadczenia o bezstronności wobec podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji oraz oświadczenie o zgodności ocenionych ofert. Szczegółowy Regulamin Pracy, a także wzory kart oceny i oświadczeń określi Burmistrz Miasta  w drodze odrębnego aktu wykonawczego.
 5. Komisja Konkursowa na pierwszym posiedzeniu dokonuje oceny formalnej złożonych ofert, przygotowując wykaz wszystkich podmiotów oraz ofert otrzymanych do konkursu. W wykazie określone są błędy formalne ofert oraz określony jest termin i forma dokonania uzupełnienia błędów. Nie uzupełnienie błędów formalnych lub nieterminowe ich uzupełnienie, eliminuje ofertę z drugiego etapu tzw. oceny merytorycznej. Przewodniczący Komisji Konkursowej informację o konieczności uzupełnienia ofert przekazuje niezwłocznie do wiadomości publicznej podmiotów ubiegających się o dotacje.
 6. Podczas kolejnych posiedzeń Komisja Konkursowa dokonuje merytorycznej oceny ofert oceniając między innymi szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz zaplanowane efekty realizacji, rzetelność finansową oferty oraz deklarowany wkład własny, kwalifikacje personelu lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację, pracę społeczną wolontariuszy, a także dotychczasową współpracę, rzetelność i wiarygodność oferenta.
 7. Komisja Konkursowa dla każdej z ofert przyznaje odrębną punktację, a następnie przygotowany wykaz ofert wraz z punktacją oraz proponowanymi kwotami dotacji przedkłada Burmistrzowi Miasta.
 8. Burmistrz Miasta po dokonaniu analizy otrzymanych ofert oraz propozycji Komisji Konkursowej, podejmuje w drodze Zarządzenia, ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji lub odrzuceniu oferty.
 9. Zarządzenie Burmistrza Miasta podaje się niezwłocznie do wiadomości publicznej.

XIII. Finansowanie programu

 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe planowane są w wysokości co najmniej takiej, jak określono to w pkt. IX. Szczegółowe kwoty przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi określone zostaną w budżecie Gminy Tarnowskie Góry na rok 2020.
 2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe mogą pochodzić z innych źródeł niż wymienione w ust. 1 jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym.
 3. Zmiany w programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Miejskiej.

 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.