Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Ogłoszenie konkursowe – na prowadzenie punktu wydawania żywności

Drukuj stronę
Drukuj

Zarządzenie Nr 1514/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.01.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2018” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm), oraz § 69 ust. 1 pkt. a) Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1126/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach z późniejszymi zmianami.

Burmistrz Miasta

zarządza:

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2018”.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

3. Powołuję Komisję Konkursową do spraw oceny ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 w roku 2018” w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji – Zdzisław Franus, kierownik Referatu Sportu i Zdrowia;

2) Z-ca Przewodniczącego Komisji – Aleksandra Maczek, główny specjalista w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta;

3) Członek komisji (Sekretarz) – Kajetan Kansy, główny specjalista w Referacie Sportu i Zdrowia;

4) Członek komisji – Iwona Błędowska, przedstawiciel organizacji pozarządowej;

5) Członek komisji – Katarzyna Dawid, przedstawiciel organizacji pozarządowej.

4. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Tarnowskie Góry, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

6. Zarządzenie dotyczy realizacji zadań publicznych z budżetu miasta roku 2018.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

(-) Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.