Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Ciepłe mieszkanie czyli kolejne wsparcie do wymiany kopciuchów

Drukuj stronę
Drukuj

Od 26 maja do 31 sierpnia 2023 roku trwać będzie nabór dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanym na terenie gminy Tarnowskie Góry. W ramach Programu można uzyskać dopłatę do przedsięwzięć związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Infografika: Ciepłe mieszkanie. Logotypy na dole, od lewej: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, WFOŚiGW w Katowicach i EkoTG.

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć związanych z demontażem nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Miastem Tarnowskie Góry.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie później niż 15.12.2023 r.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

W  ramach  programu  przewiduje się  w Tarnowskich Górach zawarcie do  100  umów  z  beneficjentami  końcowymi  na  łączną  kwotę dofinansowania w wysokości do 2 227 000,00 zł, w tym:

 1. do 70 umów na podstawowy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 1 225 000,00 zł,
 2. do 15 umów na podwyższony poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 403 500,00 zł,
 3. do 15 umów na najwyższy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania
  w wysokości do 598 500,00 zł.

Środki na realizację programu przekazywane będą gminie Tarnowskie Góry w formie dotacji ze środków udostępnionych WFOŚIGW przez NFOŚiGW.


Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Dotacja może być udzielona na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pod warunkiem, że:

1)  lokal mieszkalny położony jest na terenie gminy Tarnowskie Góry;

2) w lokalu mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego.

 

Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.

 • Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
 1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. ustalonym:
  • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok
   z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
   o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
  • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
 1. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy
  o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 2. niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym
  od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym
  w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Wysokość dofinansowania: do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 17 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.


 

 • Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
 1. posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany
w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 26 900,00 zł na jeden lokal mieszkalny.


Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 2. b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

 

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego,
zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego,
nie więcej niż 39 900,00 zł na jeden lokal mieszkalny.


Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie dodatkowo:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

 

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami. Więcej informacji w LINKACH podanych na dole strony.  

Najczęściej zadawane pytania: Pytania i odpowiedzi Ciepłe Mieszkanie

 

Gdzie składać wnioski?

W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2.

 

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 6. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
 7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 8. Informacje o uzyskanym dochodzie Wnioskodawcy (np. z PIT).
 1. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich liczba.
 2. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – liczba okien/drzwi.
 3. Zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska o dochodach na 1 członka w gospodarstwie domowym – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

 Więcej informacji o programie tutaj.


DOKUMENTY:

 

Zarządzenie  Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”:  https://bip.tarnowskiegory.pl/a,94985,zarzadzenie-nr-24582023-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-z-dnia-23052023-r-w-sprawie-ogloszenia-nab.html

 

Zarządzenie Nr 2457/2023 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Tarnowskie Góry: https://bip.tarnowskiegory.pl/a,94984,zarzadzenie-nr-24572023-burmistrza-miasta-tarnowskie-gory-z-dnia-23052023-r-w-sprawie-wprowadzenia-r.html 

 

Wszystkie dokumenty potrzebne w naborze można znaleźć w załącznikach do obu zarządzeń.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.