Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Zgromadzenia – podstawy prawne

Drukuj stronę
Drukuj

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.).

Ustawa definiuje w art. 3 dwa rodzaje zgromadzeń:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzenie spontaniczne – to zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia organu gminy ( w trybie zwykłym) albo Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (w trybie uproszczonym).

Postępowanie zwykłe:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia, pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), zwanym dalej “środkami komunikacji elektronicznej”.

W zawiadomieniu organizator podaje:

1.imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,

2. adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą,

3. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,

4. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie,

5. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualna trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

6. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia organizator dołącza:

1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,

2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczna kopię tego dokumentu.

Sposób i miejsce załatwienia sprawy:

Organizator podpisane zawiadomienie wraz z załącznikami składa w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 i Rynku 4 lub przesyła je faksem – nr 32/39-33-602 – albo w formie zeskanowanej przesyła poczta elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@tarnowskiegory.pl

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32/769-03-42, 32/769-03-48, tel.fax: 32/769-03-41

Tryb odwoławczy:

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli :
1) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 (prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych, w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych materiałów lun narzędzi) lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne,
2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie dało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.
Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazanie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu (Sąd Okręgowy w Gliwicach).
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia organizator wnosi bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Gliwicach w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia. Organ gminy o tym fakcie zawiadamia organizatora.
Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lud zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.
Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu zgromadzenia lub ogłoszonej uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym zgromadzenia. Decyzję doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
W tym przypadku organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do Sądu Okręgowego w Gliwicach w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5 dni od dnia doręczenia postanowienia zażalenie do sądu apelacyjnego. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna.

Informacje dodatkowe:

Zgromadzeniem kieruje przewodniczący, który w trakcie zgromadzenia jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora.
Przewodniczący zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli jego uczestnicy nie podporządkują się poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne.

Postępowanie uproszczone:

Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, zawiadamia o zgromadzeniu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowana datą zgromadzenia.

Tego rodzaju zgromadzenie można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Organizator składając zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym, podaje:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia zgłaszanego w trybie uproszczonym jest jednocześnie jego przewodniczącym.

Miejsce załatwienia sprawy:
Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym organizator przekazuje telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej:
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach:
tel. 32./256-56-01
e-mail: mailto:czkws@katowice.uw.gov.pl

Zgromadzenie spontaniczne

Zgromadzenie spontaniczne nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji, jeżeli:
1) jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach;
2) jego przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
3) powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych;
4) jego przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne,
5) zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2 lub 3 niniejszej ustawy.

Rozwiązanie zgromadzenia spontanicznego następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia spontanicznego o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej publicznie uczestnikom tego zgromadzenia.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.