Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry

Drukuj stronę
Drukuj

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry”, w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 28 290,00 zł. Kwota udzielonego dofinansowania wyniosła 24 046,50 zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z założeniami Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020, tj.:
– redukcji emisji gazów cieplarnianych,
– zwiększenia udziału energii pochodzacej ze źródeł odnawialnych,
– redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
– a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który będzie zwiększał możliwość pozyskania dofinansowania inwestycji i miękkich działań w latach 2014-2020 m.in. ze środków Unii Europejskiej. Swoim zasięgiem obejmie sektory:
– zużycia energii w budynkach publicznych i niekomunalnych,
– produkcji energii i dystrybucji ciepła,
– oświetlenia ulicznego,
– transportu miejskiego i publicznego.
Przedstawione w Planie działania są spójne z Wieloletnią Prognozą Finansową WPF.

W ramach opracowywanego Planu stworzona została baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych, ponadto przeprowadzone zostały szkolenia dotyczące wdrażania i monitorowania Planu oraz działania promujące tworzenie Planu. Opracowane zostały również elementy założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Dla opracowanego dokumentu nie było wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry przyjęty został Uchwałą Nr XIX/245/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 r.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.