Miejska Zielona
Akupunktura

Miejska zielona akupunktura (MZA) jest skutecznym i innowacyjnym sposobem zintegrowanego zarządzania terenami zieleni w naszym mieście i polega na stworzeniu systemu tzw. „zielonych punktów” w jego przestrzeni. Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury polega na punktowym działaniu na tkance miejskiej przez wprowadzanie zieleni na niewielkich terenach, wymagających interwencji poprzez podniesienie walorów estetycznych, funkcjonalnych i społecznych w postaci zastosowania rozwiązań opartych na naturze (z ang. Nature Based Solutions).

Ankieta

Pragniemy zaangażować mieszkańców do udziału w anonimowej ankiecie, mającej na celu wytypowanie niewielkich terenów miejskich wymagających wprowadzania zieleni.

Jest ona częścią konsultacji społecznych, w których chcemy zapytać mieszkańców o ich propozycje dotyczące lokalizacji i funkcji nowych skwerów i zieleńców.

Wskazane tereny muszą spełniać następujące kryteria:

Ankiety mogą być składane do 8 września 2023 roku w wersji papierowej do urn umieszczonych w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4 oraz przy ul. Sienkiewicza 2, a także elektronicznie na adres mza@um.tgory.pl, jak również za pośrednictwem strony internetowej.

Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie.

Harmonogram działań

  • 30.07 – 08.09.2023 zgłaszanie miejsc do projektu Miejska Zielona Akupunktura.
  • 15.09.2023 etap weryfikacji – ocena formalna i merytoryczna wskazanych przez Mieszkańców miejsc pod kątem możliwości ich realizacji. Weryfikowana będzie m.in. zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przebieg infrastruktury i własności działek. Wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną zaprezentowane Panelowi Ekspertów, który do realizacji wskaże najciekawsze pomysły.
  • 15.09 – 30.09.2023 warsztaty konsultacyjno-projektowe dla Mieszkańców p.n. „Zielone Punkty" w Tarnowskich Górach – wspólnie projektujemy Miejską Zieloną Akupunkturę.
  • 31.10.2023 przedstawienie koncepcji zagospodarowania wybranych terenów przeznaczonych do realizacji w ramach projektu.

„Koncepcja wdrożenia miejskiej zielonej akupunktury w Tarnowskich Górach jako elementu planu zazieleniania miasta” stanowi realizację zadania określonego w „Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Tarnowskie Góry” przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/423/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2021 r. (działanie 2).