Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Szyldy nie podlegają opłacie

Zasady ogólne

Uchwała Nr XXIII/249/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 5125) weszła w życie w dniu 31 lipca 2020 r. i nakazuje dostosowanie do dnia 31 lipca 2022 r. istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zasad i warunków określonych w Uchwale.

Zasięg obszarów I-VII określa załącznik graficzny do Uchwały.

Zobacz mapę obszarów

Burmistrz Arkadiusz Czech

Szanowni Państwo!

Przed blisko dwoma laty, Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwaliła na mój wniosek tzw. Uchwałę Krajobrazową. Uregulowanie przyjęto, by stworzyć czytelne, jednakowe dla wszystkich zasady umieszczania w przestrzeni publicznej naszego miasta tablic i urządzeń reklamowych, w tym szyldów. Wskazuje ich graniczne ilości, gabaryty i sposób rozmieszczania w różnych częściach miasta. Dzięki niej nasze miasto, a szczególnie zabytkowe centrum, powinno stać się bardziej estetyczne i uporządkowane.

Uchwała nie zakazuje reklam. Pokazuje jedynie sposób ich eksponowania tak, by były bardziej czytelne, a jednocześnie szanowały przestrzeń i odbiorcę przekazu.

Powstanie Uchwały poprzedziła ankieta, w której wzięło udział ponad 800 naszych mieszkańców. Wynikało z niej jasno: największym problemem jest ilość, stan techniczny i estetyka reklam rozmieszczanych i przemieszczanych w zabytkowym centrum miasta, przy drogach, a szczególnie przy ich skrzyżowaniach.

Z dniem 31 lipca bieżącego roku kończy się tzw. okres dostosowawczy Uchwały. Od tego dnia tablice i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, na terenie naszego miasta powinny spełniać wymogi podane w Uchwale. Dla wzmocnienia jej oddziaływania na podmioty podejmujące decyzje o rozmieszczeniu reklam, przyjęto – pełniące rolę służebną względem Uchwały Krajobrazowej – związane z umieszczaniem w przestrzeni publicznej niektórych reklam regulacje związane z opłatami.

Uroda i estetyka dostępnej nam przestrzeni Tarnowskich Gór stanowią nasze dobro wspólne. Tylko wspólnie możemy skutecznie o nie zadbać.

Arkadiusz Czech Burmistrz Tarnowskich Gór

Podstawowym zadaniem Uchwały jest uporządkowanie przestrzeni publicznej. Jej projektowanie poprzedzono ankietą publiczną jesienią 2017 roku, w której zebrano ponad 800 odpowiedzi. Wynikało z niej niezbicie, że w odczuciu społecznym największym problemem jest ilość i jakość reklamy zewnętrznej w zabytkowym centrum miasta oraz przy drogach krajowych, szczególnie w rejonie skrzyżowań.

W dokumencie miasto zostało podzielone na siedem rodzajów obszarów o różnym charakterze. Przepisy regulują ilość, wielkości i rozmieszczenie reklam, nośników reklamowych, szyldów, banerów w każdym z nich. Największe obostrzenia dotyczą zabytkowego centrum miasta, gdzie wprowadzono przepisy nie tylko ograniczające wielkość i ilość reklam i szyldów, ale i zasady kompozycyjne i kolorystyczne, umożliwiające dostosowanie miejsc zajętych przez reklamę do architektury budynków, a przez to poprawę ich wyglądu.

 • obszar I obejmuje rejon centrum miasta wpisanego do rejestru zabytków

 • obszar II obejmuje tereny o wartościach kulturowych położone w śródmieściu oraz w obrębie dzielnic położonych poza obwodnicą miasta

 • obszar III obejmuje tereny z dominacją zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 • obszar IVa obejmuje tereny obiektów handlowych, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

 • obszar IVb obejmuje stacje paliw

 • obszar V obejmuje tereny z dominacją zabudowy produkcyjno-usługowej

 • obszar VI obejmuje tereny z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 • obszar VII ochrony krajobrazu przyrodniczego, kulturowego i terenów leśnych

W ślad za Uchwałą „reklamową” w październiku 2021 roku Rada Miejska przyjęła Uchwałę „opłatowa” czyli rodzaj cennika na korzystanie przez reklamodawców z przestrzeni wspólnej.

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Uchwale przytoczono najważniejsze definicje:

 • Tablica reklamowa – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy, wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

 • Urządzenie reklamowe – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy, wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

 • Szyld – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

Zasady ogólne – kilka wybranych regulacji:

 • Reklama CLP

  Zakaz sytuowania urządzeń reklamowych typu CLP w obrębie OBSZARU I

 • Reklama mobilna

  Zakaz realizacji reklam mobilnych, ramek wolnostojących (w tym przyczep i pojazdów zarejestrowanych)

 • Reklama na muralach

  Zakaz sytuowania murali reklamowych

Lokalizowanie tablic i urządzeń reklamowych:

 • Reklama na małej architekturze

  Zakaz umieszczania na obiektach małej architektury

 • Reklama na drzewach

  Zakaz umieszczania na drzewach

 • Reklama na balustradach

  Zakaz umieszczania na balustradach

 • Reklama na murze

  Zakaz umieszczania na murach

Uchwała uregulowała zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych.

Istniejące w dniu wejścia w życie Uchwały obiekty małej architektury oraz ogrodzenia nie wymagają dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w Uchwale z wyjątkiem ogrodzeń z blach w obszarze I (pierwszym) oraz ogrodzeń wykonanych z materiałów takich jak: banery reklamowe, plandeki, remontowe siatki ochronne, maty z wikliny.

Tablice i urządzenia reklamowe na budynkach:

Tablice na budynkach

Przedsiębiorca zgodnie z Uchwałą ma prawo do jednego szyldu przed swoim lokalem. Szyld ten zwolniony jest z opłaty reklamowej, ale powinien być zgodny z zasadami wskazanymi w Uchwale.

Obszar I - wymogi

Wymogi obszaru pierwszego - elewacje, tablice

W obrębie jednej elewacji przypada jedna tablica lub urządzenie reklamowe na każdy podmiot prowadzący działalność w budynku.

Tablica lub urządzenie reklamowe powinno być umieszczone w obrębie pasa reklamowego na osi symetrii witryny, okna lub osiowo nad wejściem do lokalu.

Łączna powierzchnia ekspozycji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie może przekroczyć 10% pola powierzchni elewacji na poziomie parteru.

Wymogi obszaru pierwszego - powierzchnia ekspozycji

Powierzchnia służąca ekspozycji treści reklamowej lub szyldu w pasie reklamowym oraz na ścianie bocznej budynku nie może przekroczyć 3 m²

MAX 3 m²

Tablica i urządzenie reklamowe na wysięgniku:

Wymogi obszaru pierwszego
 • długość wysięgu max. 0,8 m
 • odległość od dolnej krawędzi tabliczki do poziomu posadzki chodnika min. 2,5 m

Instalowanie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach wymaga zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Reklamy wolnostojące, tablice, urządzenia i inne wymagają zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym, również w Starostwie. Dodatkowo do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków wymagane jest opinia lub pozwolenie konserwatorskie.