Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy Tłumacz Migam

Menu główne

Dowóz dzieci do szkoły

Drukuj stronę
Drukuj

Rodzice zainteresowani dowozem niepełnosprawnych dzieci do szkoły w roku szkolnym 2023/2024 powinni do 20 czerwca złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach deklarację .

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zgodnie z art. art. 39 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 2. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest formie:

 1. Dowozu zorganizowanego (zbiorowego).
 • Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych).
 • Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych.
 • Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie.
 • Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej wskazanej we wniosku.
 • Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem.
 • W przypadku zmiany adresu zamieszkania, rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w formie pisemnej lub telefonicznej w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.
 1. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica).

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów dowożenia obliczony na podstawie wzoru zgodnie z art. 39 a ust 2 ustawy Prawo oświatowe. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą Tarnowskie Góry. Umowa zawierana jest na rok szkolny.

 

Rodzice zainteresowani powyższymi formami dowozu powinni złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, następujące dokumenty:

 • wniosek o dowóz dziecka,
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2023/2024 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Z uwagi na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2023 r. oraz zastosowania procedury przetargu  i zaplanowania wydatków na ten cel, powyższe dokumenty należy złożyć do 20 czerwca 2023 r. W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego 2023/2024 realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.