Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

WAŻNE! Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych

Drukuj stronę
Drukuj

Aby otrzymać dotację na podłączenie na kanalizacji najpierw trzeba złożyć wniosek i zawrzeć umowę o udzielenie dotacji, a dopiero później przystąpić do realizacji inwestycji.

Na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach w dniu 25 listopada 2020 r.  Uchwały Nr XXVIII/310/2020 w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Wszystkie dokumenty oraz zasady przyznawania dotacji poniżej.

O dotację może ubiegać się Wnioskodawca, którego nieruchomość nie posiada jeszcze podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Wnioskodawcą, zgodnie § 2 pkt 5 Regulaminu, który stanowi załącznik do powyższej Uchwały, jest osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wnioskodawcą może być również osoba fizyczna władająca nieruchomością na podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.

W przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wysokość dotacji może wynieść do 75% kosztów kwalifikowanych podłączenia (udokumentowanych fakturami i/lub rachunkami), jednak nie więcej niż 1 500,00 zł. Jeżeli w ramach realizowanej przez Gminę budowy sieci kanalizacyjnej przy nieruchomości Wnioskodawcy nie wybudowano studzienki przyłączeniowej, wówczas Wnioskodawca może otrzymać również dotację w wysokości 100% kosztów wybudowania studzienki przyłączeniowej, jednak nie więcej niż 1 000,00 zł.

W przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej (dot. dzielnicy Pniowiec) wysokość dotacji może wynieść do 75% kosztów kwalifikowanych podłączenia, jednak nie więcej niż 2 500,00 zł.

Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz
z załącznikami. Jeżeli wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Dotacje udzielane będą w danym roku budżetowym dla kompletnych wniosków złożonych
w terminie do 31 października danego roku.

Dla wniosków złożonych po 31 października danego roku dotacje udzielane będą w następnym roku budżetowym.

Etapy ubiegania się o dotację oraz podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej:

 1. Wystąpienie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach (dalej PWiK) o „Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej”.
 2. Złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach „Wniosku o udzielenie dotacji do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej” wraz z:
 • aktualnym odpisem księgi wieczystej nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacyjnej;
 • stosowną umową, w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,
 • dokumentami, o których mowa w Rozdziale 4 Regulaminu – w przypadku ubiegania się
  o dotację stanowiącą pomoc de minimis, pomoc de minimis w rybołówstwie lub pomoc
  de minimis w rolnictwie.
 1. Podpisanie umowy o dotację, w której m.in. zostanie określony termin wykonania podłączenia.
 2. Wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej poprzez specjalistyczną firmę lub systemem gospodarczym.
 3. Likwidacja szamba/przydomowej oczyszczalni ścieków.
 4. Odbiór wybudowanego podłączenia przez PWiK.
 5. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego podłączenia przez uprawnionego geodetę.
 6. Podpisanie z PWiK umowy na odprowadzanie ścieków.
 7. Złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach „Wniosku o płatność” wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami:
 • oryginały rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (np. druk KP, polecenie przelewu). Osoby posiadające faktury z ogólnym opisem poniesionych kosztów, a ubiegające się o dotację do budowy studzienki przyłączeniowej winny przedłożyć specyfikację lub załącznik do faktury z wyszczególnioną pozycją dot. zakupu i/lub zabudowy studzienki,
 • oświadczenie Beneficjenta o likwidacji lub zaprzestaniu użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków lub oświadczenia o nie posiadaniu bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe,
 • kopię umowy na odbiór ścieków komunalnych zawartą z odbiorcą ścieków, sporządzony przez odbiorcę ścieków, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę,
 • kopię protokołu kontrolno-odbiorowego wybudowanego podłączenia, sporządzonego przez odbiorcę ścieków, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę,
 • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wybudowanego podłączenia, wykonaną przez uprawnionego geodetę,
 • inne wymagane dokumenty, o których mowa w Rozdziale 4 Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżety gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – w przypadku ubiegania się o dotację stanowiącą pomoc de minimis, pomoc
  de minimis w rybołówstwie lub pomoc de minimis w rolnictwie.
 1. Rozliczenie dotacji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i osób udzielających pełnomocnictwa, zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dostępna jest poniżej.

 

Pliki do pobrania poniżej

 1. Regulamin
 2. Wniosek o udzielnie dotacji
 3. Pełnomocnictwo
 4. Wniosek o płatność
 5. Oświadczenie o likwidacji szamba
 6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Dodatkowe informacje w sprawie uzyskania dotacji do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjne dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska, przy ul. Sienkiewicza 2, pok. 63 lub udzielane są pod nr tel. 32 39 33 692.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.