Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

Drukuj stronę
Drukuj

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2020”

Zarządzenie Nr  434  /2019
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
z dnia  29.08.2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2020”
Na podstawie art. 30  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 506, w związku z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj Dz.U z 2019 r. poz. 688 ) oraz w związku z uchwałą Nr LXVII/763/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” i § 66 ust.1 lit. a) załącznika nr 1 do zarządzenia  Nr 107/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (wraz z późn. zm.)
zarządzam:
1. Przeprowadzić w dniach 02.09 – 16.09.2019 r. konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2020”.
3. Konsultacje przeprowadza się poprzez:
a) zamieszczenie projektu uchwały na okres 14 dni kalendarzowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnowskie Góry,
b) udostępnienie w wersji papierowej w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta,  ul. Rynek 4 pok. Nr 6,
c) przekazanie wersji elektronicznej dokumentu do organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą poprzez prowadzoną elektroniczną bazę danych teleadresowych organizacji pozarządowych.
4. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji muszą być przedstawione przez przedstawiciela  
  podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego pisemnie poprzez przesłanie na adres  
  mailowy a.maczek@um.tgory.pl w terminie do dnia 16.09.2019 r. stanowiska Podmiotu zawierającego:
–  nazwę organizacji,
 – dane osób zgłaszających,
 – odniesienie do konsultowanego projektu
 – uzasadnienie.
5. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta do opublikowania wyników konsultacji na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej w terminie do dnia 27.09.2019 r.
6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki  i Promocji Miasta.
7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta
Arkadiusz Czech
Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.