Finansowe wspieranie rozwoju sportu – Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Finansowe wspieranie rozwoju sportu

Drukuj stronę
Drukuj

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminnymi wnioski o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach składa się do 15 października bieżącego roku, w sytuacji gdy dane zadanie, planowane przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym, tj. w roku 2020. Wsparcie finansowe, o jakie ubiega się klub sportowy, może być przeznaczone na dofinansowanie realizacji wnioskowanego zadania w zakresie rozwoju sportu.

Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na:

 • realizację programów szkolenia sportowego;
 • zakup sprzętu sportowego;
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
 • sfinansowanie stypendiów sportowych oraz kosztów wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji wnioskowanego zadania w zakresie rozwoju sportu nie mogą być jednak sfinansowane:

 • wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
 • transfer zawodnika z innego klubu sportowego;
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
 • zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 • koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

I jeszcze jedna ważna kwestia a zarazem swego rodzaju warunek podstawowy wobec klubów sportowych, ubiegających się o wsparcie finansowe. A mianowicie  wsparcie finansowe ma postać dotacji celowej udzielanej klubom sportowym po przeprowadzeniu procedury wskazanej w Uchwale a także jest uzależnione od wyników sportowych, osiąganych przez kluby sportowe oraz  od stopnia realizacji celu publicznego z zakresu sportu. Zaś cel publiczny z zakresu sportu, ustalony w Uchwale, osiąga się poprzez:

 • poprawę warunków uprawiania sportu na terenie miasta przez członków poszczególnych klubów sportowych;
 • zwiększenie mieszkańcom dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe;
 • wspieranie finansowe zadań realizowanych przez kluby sportowe, działające w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągające przez zawodników uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych.

Kwota dofinansowania, o jaką ubiega się klub sportowy, nie może przekroczyć 90% całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego zadania w zakresie rozwoju sportu.

Wniosek klubu sportowego o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach powinien zawierać:

 • nazwę, siedzibę, dane kontaktowe osób (umocowanych do reprezentowania klubu oraz podpisywania umów) a także numer rachunku bankowego wnioskodawcy;
 • szczegółowy opis zadania, na które ma być udzielone wsparcie, w tym informacje na temat miejsca wykonywania zadania oraz zakładanych celów ;
 • szczegółowy kosztorys zadania ze wskazaniem zabezpieczonych środków własnych;
 • harmonogram realizacji zadania i wykorzystania dotacji oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w Tarnowskich Górach należy dołączyć:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego;
 • aktualny odpis statutu lub umowy spółki;
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni.

Wszystkie dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do reprezentowania klubu.

Informacje:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia [Referat Sportu i Zdrowia (pok. nr 74, tel. 32 39-33-746) Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2, 42- 600 Tarnowskie Góry.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.