Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Drukuj stronę
Drukuj

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry informuje, że z dniem wejścia w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, zmieniając tym samym dotychczasowe regulacje wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. Jedną ze zmian jest wprowadzenie nowej opłaty środowiskowej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Pod pojęciem „nieruchomość” należy definiować wszystkie działki gruntowe objęte jedną konkretną księga wieczystą, zgodnie z zasadą „jedna księga – jedna nieruchomość”. To fakt ujęcia konkretnej ilości działek gruntowych w jednej księdze oznacza, że jest to jedna nieruchomość, o powierzchni wynikającej z gruntów objętych tą księgą wieczystą.W przypadku nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych, należy stosować definicję nieruchomości określoną w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Definiując pojęcie „powierzchni biologicznie czynnej” należy posłużyć się definicją „terenu biologicznie czynnego” zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

„System kanalizacji otwartej lub zamkniętej”, którym posługuje się Prawo wodnenależy rozumieć jako zespół urządzeń służących do odprowadzania z danego obszaru wód opadowych i roztopowych, którymi mogą być zarówno urządzenia kanalizacji deszczowej, jak i ogólnospławnej. Otwarte systemy kanalizacji deszczowej to urządzenia takie jak np. korytka odwadniające, rynsztoki, rynny, rowy, systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych powierzchni utwardzonych. Zamknięte systemy kanalizacji deszczowej to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami.

 

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

zobowiązane są do ponoszenia opłaty za usługi wodne, w tym opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

 

Z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe (art. 269 ust. 2 i ust. 3 ustawy).

 

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy na obsługę poboru opłaty.

 

Nowelizacja ustawy Prawo wodne – art. 552 ust. 2 pkt 2b – wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty zobligowane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne składają oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

 

W związku z powyższym informuję, że właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Tarnowskie Góry spełniających kryteria do naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zobowiązani są do składania oświadczeń zaposzczególne kwartały. Wzór oświadczenia został załączony poniżej oraz jest dostępny na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

Informacji w sprawie udziela Wydział Ochrony Środowiska – ul. Sienkiewicza 2, pok. 63, tel. 32 39 33 692

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.