Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

Drukuj stronę
Drukuj

Rada Miejska w Tarnowskich Górach ogłasza nabór kandydatów na wyłonienie: 4 ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz 16 ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach (w tym 10 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy). Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2019 roku.

Informacje o wymogach formalnych oraz wymaganych dokumentach, znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach www.bip.tarnowskiegory.pl w zakładce „ŁAWNICY”.

ŁAWNIKIEM MOŻE ZOSTAĆ WYBRANA OSOBA:
-posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
-w wieku od 30 do 70 lat,
-nieskazitelnego charakteru,
-zatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą lub mieszkająca w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
-zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
-posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
-do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikiem nie może być osoba:
-zatrudniona w sądach powszechnych lub innych sądach oraz w prokuraturze,
-wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
-funkcjonariusz Policji oraz osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
-adwokat, aplikant adwokacki,
-radca prawny, aplikant radcowski,
-duchowny,
-żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
-funkcjonariusz służby więziennej,
-radny gminy, powiatu, województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
• prezesi właściwych sądów,
• stowarzyszenia,
• inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy, w której dokonuje się wyboru.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać w Biurze Rady Miejskiej i ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach www.bip.tarnowskiegory.pl w zakładce „ŁAWNICY”.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego, dotycząca zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez:
-stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji dotyczące tej organizacji /opatrzony/e datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia/;
-obywateli dołącza się również listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty opłat:
– koszty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata – ponosi kandydat na ławnika;
– koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji – ponosi Skarb Państwa.

Wyboru ławników dokonuje RADA MIEJSKA W TARNOWSKICH GÓRACH /najpóźniej do końca października 2019r./

Zgłoszenia kandydatów wraz z kompletem załączników należy składać w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Rynek 4, II piętro pokój nr 31, tel. 32 39-33-802/ 812 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA” w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 9.00 – 17.00, od wtorku do czwartku 8.00 – 16.00, piątek 7.00 – 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019r.

Druki zgłoszeniowe można pobrać w Biurze Rady Miejskiej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tarnowskiegory.pl w zakładce „ŁAWNICY”.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW UPŁYWA 30 CZERWCA 2019 R.
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.