Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Zamiana w prawo własności – bonifikaty

Drukuj stronę
Drukuj

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie następuje z mocy prawa i jest odpłatne. Ci, którzy zdecydują się na jednorazową opłatę za przekształcenie mogą skorzystać z bonifikaty wysokości nawet 50%.

Przekształcenie następuje z mocy prawa

Ustawą zostały objęte grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi (wielolokalowymi) o funkcji mieszanej, tj. mieszkalno-usługowej pod warunkiem, że co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. W takim przypadku wszyscy właściciele lokali w budynku (zarówno mieszkalnych, jak i usługowych) uzyskają udział we własności gruntu w zamian za dotychczasowy udział w użytkowaniu wieczystym. Również niejako przy okazji przekształceniem będzie objęty, w przypadku nieruchomości gruntowej o niejednolitej zabudowie, tj. gruntu zabudowanego np. domem mieszkalnym jednorodzinnym, na którym jednocześnie znajduje się budynek gospodarczy, czy obiekty małej architektury ogrodowej, z której korzystają mieszkańcy budynku, cały grunt na którym znajduje się ww. zabudowa.

Opłata za przekształcenie

Przekształcenie jest odpłatne. Opłata przekształceniowa jest rozłożona na 20 lat, czyli opłata będzie wnoszona przez 20 lat licząc od 1 stycznia 2019 r. do 2039 r. Co istotne, zobowiązanym do zapłaty będzie każdoczesny, czyli aktualny w tym okresie, właściciel nieruchomości.

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Zasadniczo będzie to zatem opłata obowiązująca w dniu 1 stycznia 2019 r. Do opłaty przekształceniowej stosuje się takie same zasady jak do opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego. 

Termin płatności opłaty przekształceniowej będzie przypadał 31 marca każdego roku. Wyjątek stanowi opłata należna za 2019 rok, którą trzeba uiścić do 29 lutego 2020 roku. 

Waloryzacja opłat

Raz na trzy lata będzie możliwa waloryzacja opłat za przekształcenie. Będzie ona dokonywana w oparciu o wskaźniki zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości ogłoszonych w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” przez Prezesa GUS.

Zaświadczenie o przekształceniu 

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowiło zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry potwierdzające przekształcenie. Zaświadczenie wydawane będzie z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia bez ponoszenia opłaty skarbowej, natomiast na wniosek strony zaświadczenie wydawane jest w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku               i wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. Sąd z urzędu dokona wpisu prawa własności jak i roszczenia o zapłatę opłaty za przekształcenie w dziale III księgi wieczystej. 

Jednorazowe wniesienie opłaty przekształceniowej

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty (20 lat) może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Właściwy organ na piśmie w ciągu 14 dni od zgłoszenia przekaże informację o wysokości opłaty jednorazowej. Jeśli właściciel nieruchomości, nie zgadza się informacją, może złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek           o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji administracyjnej.

Jednorazowa zapłata opłaty za przekształcenie będzie korzystna szczególnie dla tych osób, które zdecydują się na jej uiszczenie w roku 2019 i 2020. Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/612/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2018 r. określającej warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych, wysokość bonifikaty zależy od tego, w którym roku zostanie wniesiona jednorazowa opłata i wynosi: 

50%  – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2019, 2020 roku;

25% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku 2021, 2022, 2023;

10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku 2024 i latach następnych.

 

Przykład obliczenia wysokości opłaty przekształceniowej:

100 zł [opłata roczna za użytkowanie wieczyste obowiązująca na dzień 1 stycznia 2019 r.] razy 20 lat = 2000 zł [opłata przekształceniowa] x 50% bonifikaty = 1000 zł 

UWAGA! 

Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej może nastąpić nie wcześniej niż od 2 stycznia 2019r. Druki zgłoszenia dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.tarnowskiegory.pl oraz do pobrania w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2 i Rynek 4.

W celu uzyskania bliższych informacji, proszę o kontakt z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Referatem Gospodarki Mieniem w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 53, tel. (32) 39 33 715

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.