Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Zarządzanie kryzysowe – charakterystyka zagrożeń dla miasta

Drukuj stronę
Drukuj

Wyciąg z Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Tarnowskie Góry

CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ Z OCENĄ RYZYKA. KATALOG ZAGROŻEŃ

5.2.1. Zagrożenie powodziowe – brak:

zbiorniki wodne – Zalew Pniowiec, dwa zbiorniki połączone kanałem, rekreacyjnie zagospodarowane przez Polski Związek Wędkarski Koło nr 72, nie stanowią zagrożenia powodziowego;
cieki wodne – miasto leży w zlewni rzek: Dramy i Stoły. Są to rzeki typu nizinnego o małym spadku i niewielkiej erozji. Ciek Woda Graniczna przepływa poprzez północną zalesioną część miasta.

Przepływająca przez północną część gminy rzeka Stoła z jej lewobrzeżnym dopływem Potokiem Pniowieckim, nie stanowi zagrożenia powodziowego, podobnie jak rzeka Drama, przepływająca przez południowo-zachodnią część miasta. Występują jedynie lokalne podtopienia, będące konsekwencją intensywnych opadów deszczu oraz gwałtownego topnienia nadmiernych opadów śniegu.

Dzielnice zagrożone podtopieniami to głównie Sowice, Rybna, Repty Śląskie, Pniowiec i Strzybnica.

5.2.2. Awarie urządzeń hydrotechnicznych – brak:

na terenie miasta nie występują obiekty hydrotechniczne.

5.2.3.Strefy zagrożeń pożarowych dla terenów zurbanizowanych i kompleksów leśnych:

zwarta zabudowa Centrum miasta stanowi zagrożenie pożarowe. Charakteryzuje ją stare budownictwo jedno i wielorodzinne, zabytkowe kamienice do 5 kondygnacji oraz brak szerokich,przelotowych dróg dojazdowych;
osiedla mieszkaniowe: budynki wielorodzinne do 5 kondygnacji osiedle „Przyjaźń”, „Fazos”, „Lasowice”, Osada Jana, SM „Chemik” oraz 9 budynków 11-to kondygnacyjnych na Osadzie Jana;
domki jednorodzinne głównie zlokalizowane w dzielnicach: Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne, Repty Śląskie, Strzybnica, Pniowiec, Rybna;
zagrożenie pożarowe stanowią również stacje paliw znajdujące się na terenie miasta oraz zbiorniki z paliwem dla lokomotyw spalinowych, rozmieszczone w rejonie węzła kolejowego;
wszystkie zakłady pracy znajdujące się na obszarze miasta, znajdują się w trzeciej grupie zagrożenia pożarowego;
północną część miasta zajmują rozległe tereny leśne (sosnowe i świerkowe) stanowiące fragment Lasów Lubliniecko – Świerklanieckich zakwalifikowane do I kategorii niebezpieczeństwa.

5.2.4. Strefy zagrożeń ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – obszary wokół rzek zagrożone podtopieniami.

5.2.5. Strefy zagrożeń wyznaczone w zewnętrznych planach ratowniczych:

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nie wydał decyzji, w trybie art. 259 ustawy prawo ochrony, ustalającej w Gminie zakłady, które należą do zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

5.2.6. Zagrożenia związane z działalnością zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – brak.

5.2.7. Wykaz obiektów mogących spowodować zagrożenie poważną awarią:

na terenie miasta znajdują się dwa zakłady pracy wykorzystujące w procesie produkcyjnym toksyczne środki przemysłowe.

5.2.8. Wykaz budowli szczególnie zagrożonych katastrofami:

budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m² oraz inne obiekty o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² – 36 obiektów budowlanych;
budynki wysokie – 9 budynków 11-to kondygnacyjnych na Osadzie Jana.

5.2.9.Wykaz tras kolejowych, po których przewożone są towary niebezpieczne:

trasy: Tarnowskie Góry – Poznań, Tarnowskie Góry – Bytom, Tarnowskie Góry – Kalety;
rodzaje materiałów niebezpiecznych: rzeczywiste rodzaje i ilości towarów niebezpiecznych transportowanych koleją przez stację Tarnowskie Góry nie są rejestrowane. Śledzenie przesyłek materiałów szczególnie niebezpiecznych, wybuchowych i promieniotwórczych odbywa poprzez poszczególnych dyżurnych ruchu na trasie przejazdu.

5.2.10. Wykaz tras drogowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne:

Transport toksycznych środków przemysłowych odbywa się drogami:

krajowymi – Gliwicka, Korola, Zagórska, Obwodnica (od Zagórskiej do Korola);
wojewódzkimi – Obwodnica (od Korola do Częstochowskiej);
powiatowymi – Pyskowicka, Nakielska.

5.2.11. Wykaz parkingów dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych – brak.

5.2.12. Informacje istotne dla analizy zagrożeń:

Zakłady Chemiczne – skala skażenia terenu oraz ryzyko zatrucia wód gruntowych powoduje, że tzw. „tarnogórska bomba ekologiczna” stanowi zagrożenie nie tylko dla miasta , ale także dla całej Aglomeracji Górnośląskiej;
infrastruktura krytyczna: brak informacji o obiektach ujętych w „Wykazie infrastruktury krytycznej” oraz potrzebach wynikających z wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
szkody górniczo-geologiczne na terenach byłej eksploatacji górniczej (zapadliska);
zagrożenia w infrastrukturze komunalnej: awarie sieci w środowisku miejskim i brak zaopatrzenia miasta w energię elektryczną, gaz, wodę i ciepło. Powyższe może być konsekwencją:- klęsk żywiołowych (huragany, wichury, burze, intensywne opady śniegu, upały), awarii technologicznych sieci przemysłowej (sieci przesyłowej, stacji transformatorowych i rozdzielczych), sabotażu;
inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla miasta: skażenie lub zakażenie ujęć wody,skażenie środowiska naturalnego (powietrza, wody, gleby), skutki działalności grup dywersyjno-rozpoznawczych, terroryzm.

5.2.13. Demografia – analiza podziału mieszkańców według ekonomicznych grup wiekowych potwierdza proces starzenia się populacji miasta. Zwiększa się udział procentowy grupy mieszkańców w wieku poprodukcyjnym oraz zaznacza się niekorzystna spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Prognoza sytuacji demograficznej przygotowana przez Urząd Statystyczny w Katowicach dla województwa śląskiego zakłada systematyczny spadek liczby ludności do 2050 roku. Utrzymywać się będzie ujemny przyrost naturalny.

5.3.Ocena ryzyka:

wnikliwa analiza potencjalnych zagrożeń, mogących wystąpić na terenie miasta oraz ocena wrażliwości społeczeństwa na sytuacje kryzysowe, pozwala zaliczyć Tarnowskie Góry do miast o średnim stopniu zagrożenia.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.