Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Wzór ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla NGO na 2018

Drukuj stronę
Drukuj

Polecenie Nr 95/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.11.2017 w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadań realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z póżn.zm.) oraz § 69 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1126/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
Burmistrz Miasta
poleca:

1. Wprowadzić jednolity wzór ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadań finansowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik do niniejszego Polecenia.
2. Polecenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Tarnowskie Góry oraz przekazaniu do wiadomości komórek organizacyjnych tut. Urzędu Miejskiego współpracujących z organizacjami pozarządowymi.

3. Traci moc polecenie Nr 70/2016 z dnia 18.11.2016 roku.

4. Wykonanie polecenia powierza się kierownikowi Biura Kultury.

5. Polecenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą dla dotacji przekazywanych z budżetu miasta na rok 2018.

Burmistrz Miasta
Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.