Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Regulamin pracy komisji konkursowych 2018

Drukuj stronę
Drukuj

Postanowienie Nr 1860 / 2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.11.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej powoływanej do wyboru ofert zgłaszanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875)) oraz w związku z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1126/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

postanawiam:

1. Wprowadzić Regulamin Pracy Komisji Konkursowej powoływanej do wyboru ofert zgłaszanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia.

2. Wprowadzić wzór oświadczenia składanego przez członków komisji konkursowej o bezstronności stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego postanowienia.

3. Wprowadzić wzór Karty oceny formalnej oferty konkursowej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego postanowienia.

4. Wprowadzić wzór Karty oceny merytorycznej oferty konkursowej – stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego postanowienia.

5. Wprowadzić wzór Oświadczenia dla członków komisji konkursowej po zakończeniu prac Komisji stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego postanowienia.

6. Wprowadzić wzór Protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszego postanowienia.

7. Postanowienie podlega publikacji na stronie internetowej www.tarnowskiegory.pl, podaniu do wiadomości publicznej organizacji pozarządowych oraz podaniu do wiadomości komórek organizacyjnych tut. Urzędu Miejskiego współpracujących z organizacjami pozarządowymi.

8. Wykonanie postanowienia poleca się kierownikowi Biura Kultury.

9. Traci moc Postanowienie Nr 1251/2016 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej powoływanej do wyboru ofert zgłaszanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. Polecenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą dla dotacji przekazywanych z budżetu miasta na rok 2018.

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Czech

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.