Obrona cywilna – ostrzeganie i alarmowanie – Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Obrona cywilna – ostrzeganie i alarmowanie

Drukuj stronę
Drukuj

Podstawowe definicje

– alarm – sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;
– alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;
– monitoring skażeń – systematyczną obserwację prowadzoną w określonych geograficznie punktach lub obszarach w celu wykrywania uwolnionych do środowiska materiałów powodujących skażenie lub w celu stwierdzenia zmian stopnia tego skażenia;
– ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań;
– powiadamianie – przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku;
– skażenie – zanieczyszczenie środowiska, w szczególności gruntu, wody, powietrza, żywności, pasz oraz powierzchni ciała ludzi lub zwierząt, niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi, niezależnie od ich rodzaju i czasu ich oddziaływania;
– systemy wykrywania i alarmowania o skażeniach – powiązany organizacyjno-technicznie zespół elementów przeznaczonych do identyfikacji skażeń, wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wstępnej analizy informacji o uwolnieniu do środowiska toksycznych środków chemicznych, materiałów promieniotwórczych, zakaźnych czynników biologicznych i powstaniu ognisk zakażeń, a także o powstałych w następstwie takich zdarzeń skażeniach oraz o potencjalnych źródłach tych zagrożeń;
– wykrywanie skażeń – działanie realizowane w określonym rejonie i czasie w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, materiałów promieniotwórczych i zakaźnych czynników biologicznych;
– zakażenie – skutki skażenia ludzi, zwierząt lub roślin zakaźnymi czynnikami biologicznymi.

W celu zapewnienia ostrzegania i alarmowania ludności miasta Tarnowskie Góry o zagrożeniach oraz przekazywania zasad zachowania się w sytuacji ich wystąpienia, na terenie miasta Tarnowskie Góry utworzono system wykrywania i alarmowania oaz system wczesnego ostrzegania.

Do głównych zadań SWA należy:

1. uzyskiwanie informacji o zbliżaniu się lub stwierdzeniu faktu zaistnienia na określonym terenie, niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, związanego ze stosowaniem środków masowego rażenia, wystąpieniem klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń i zakażeń, powodzi i pożarów lub innych podobnych zdarzeń;

2. określenie rodzaju, miejsca, skali i skutków zaistniałych zagrożeń, oznaczenia stref niebezpiecznych i prognozowania rozwoju wydarzeń;

3. uprzedzenie o zagrożeniu organów decyzyjnych, instytucji, organizacji oraz formacji;

4. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie oaz informowania o zalecanych zasadach postępowania i zachowania się ludności w zaistniałych sytuacjach;

Do głównych zadań SWO należy:

1. zapewnienie niezwłocznego uzyskania informacji o zdarzeniach zagrażającym ludziom, ich mieniu oraz środowisku;

2. utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń;

3. szybkie ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności;

4. utrzymanie w stałej gotowości gminnego systemu syren alarmowych;

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.