Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Miejski Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2022

Drukuj stronę
Drukuj

Rewitalizacja to według ustawy z dn. 9.10.2015 roku proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, ma charakter kompleksowy i dotyczy zarówno sfery przestrzenno-funkcjonalnej, społecznej i gospodarczej, a prowadzone działania rewitalizacyjne powinny mieć zintegrowany i wielopłaszczyznowy charakter.

Ważne dla przeprowadzenia efektywnej rewitalizacji w mieście jest dokładne określenie interesariuszy rewitalizacji, a przede wszystkim takie przeprowadzenie procesu, aby włączyć w niego szeroko rozumianą społeczność lokalną – mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców. Zintegrowany charakter działań rewitalizacyjnych powinien również przejawiać się w tworzeniu partnerstw publiczno-prywatnych, których celem będzie przeprowadzenie konkretnych działań i projektów.

Niniejszy dokument prezentuje obszary zdegradowane na terenie miasta Tarnowskie Góry wyodrębnione na podstawie analizy wskaźników, zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji oraz Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. W dokumencie scharakteryzowano obecną sytuację w mieście, w szczególności zagospodarowanie przestrzenne, gospodarkę oraz sferę społeczną. Uzupełnieniem tej diagnozy jest analiza SWOT. Na podstawie zgromadzonych informacji i analizy SWOT zdiagnozowano czynniki i zjawiska kryzysowe oraz skalę i charakter potrzeb w zakresie rewitalizacji. Zgromadzone dane uzupełniono o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta oraz o wnioski z przeprowadzonych w mieście konsultacji społecznych w formie warsztatów diagnostycznych.

W granicach obszarów zdegradowanych został wyodrębniony obszar rewitalizacji, składający się z poszczególnych podobszarów rewitalizacji, a ich prezentacja obejmuje zarówno charakterystykę wszystkich trzech sfer – społecznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej, jak i odpowiedni materiał kartograficzny.

Główną część Programu stanowi opis założeń programowych rewitalizacji i jej celów. Określona została wizja wyprowadzenia wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego oraz pięć linii priorytetowych. Każdej linii przyporządkowano odpowiednie działania rewitalizacyjne. Praktycznym wymiarem prezentowanego Programu rewitalizacji jest wykaz projektów rewitalizacyjnych dotyczących miasta i obszaru rewitalizacji. Prezentowany Program Rewitalizacji określa działania przewidziane na okres 2016-2022.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.