Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Imprezy masowe – podstawy prawne

Drukuj stronę
Drukuj

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.)

Imprezy masowe mogą mieć charakter imprezy artystyczno-rozrywkowej i imprezy sportowej.

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystyczny lub rozrywkowym, która ma się odbyć:

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lun na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000,

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.

Masowa impreza sportowa to impreza mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowanej na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a przypadku hali sportowej lun innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000.

Mecz piłki nożnej to masowa impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000.

Impreza masowa podwyższonego ryzyka to imprez masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

Termin załatwienia sprawy i wymagane dokumenty

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Do wniosku należy dołączyć:

1. opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,

2. opinię właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego,

3. kopie aktualnych protokołów z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

4. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.

5. Regulamin obiektu wraz z informacja o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.

6. Program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych, odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.

7. Informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej.

8. Informację o osobie wyznaczonej na kierownika ds. bezpieczeństwa.

9. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

10. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

11. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

12. Szczegółowe zasady postępowania (instrukcja) w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia i w czasie imprezy masowej.

13. Informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.

14. Polisę ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej.

15. W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka np. meczu piłki nożnej organizator do wniosku dołącza również oświadczenie o spełnieniu wymogów dotyczących wyposażenia obiektów w kompatybilne elektroniczne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji o osobach, którym wydano orzeczenie sądowe (np. zakazu wstępu na imprezę masową, zakaz zagraniczny, zakaz klubowy).

Opłaty

Za wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprezy masowej pobierana jest opłata w wysokości 82 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego przy Rynku 4 lub w punkcie przyjmowania wpłat mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2. Opłatę można również wpłacić na rachunek bankowy Gminy Tarnowskie Góry pod numerem:ING Bank Śląski S.A. – 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486.

Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach:
ul. Rynek 4, parter, pokój nr 3 – Kancelaria Ogólna – tel. 32/39-33-675,|
ul. Sienkiewicza 2, parter, pokój nr 1 – Kancelaria Ogólna – tel. 32/ 39-33-796

Kontakt:

Centrala Telefoniczna Urzędu Miejskiego – 32/39-33-600.
Sekretariat Burmistrza Miasta – 32/39-33-605.
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

Wydanie decyzji

Po analizie wniosku i ewentualnym jego uzupełnieniu, Burmistrz Miasta w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą imprezy – w formie decyzji administracyjnej – wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

Decyzja zezwalająca na imprezę powinna zawierać:

a) nazwę organizatora,
b) określenie rodzaju imprezy masowej,
c) nazwę imprezy masowej,
d) warunki przeprowadzenia imprezy masowej, w tym:
– miejsce jej przeprowadzenia,
– czas jej rozpoczęcia i zakończenia,
– maksymalną liczbę osób, które mogą w niej uczestniczyć,
– liczbę członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
– informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
– pouczenia o możliwości odwołania się od decyzji do organu wyższego stopnia.

W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej się odbyć jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator na 7 dni przed jej terminem zawiadamia Burmistrza Miasta oraz Policję i wszystkie służby ratownicze, które wydały stosowna opinię.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 29 ust. 4 w/w ustawy, Burmistrz Miasta odmawia wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej w razie niespełnienia wyżej określonych wymogów prawnych. Odmowa następuje również w formie decyzji administracyjnej. Kopię decyzji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni po jej wydaniu, Burmistrz Miasta przesyła podmiotom mającym wpływ na organizację imprezy masowej. Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Ponadto Burmistrz Miasta wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w razie zmiany warunków bezpieczeństwa decydujących o wydaniu zezwolenia na jej przeprowadzenie (art.32).

W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu, Burmistrz Miasta wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy (art.31 ust.4).

Stronie (organizatorowi) przysługuje tryb odwoławczy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej lub zakazującej przeprowadzenie imprezy masowej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które następnie rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

Kontrola imprezy

W świetle art. 31 – Burmistrz Miasta ma obowiązek kontrolowania zgodności przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu oraz może kontrolować imprezę masową. W ramach kontroli Burmistrz Miasta ma prawo do:

– żądania od organizatora informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli,
– swobodnego dostępu do miejsca przeprowadzenia imprezy masowej i innych pomieszczeń związanych bezpośrednio z przeprowadzeniem imprezy masowej,
– przeprowadzenia lustracji miejsc,
– żądania od osób działających w imieniu i na rzecz organizatora udzielenia informacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzenia kontroli.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
siedziba: 42-600 Tarnowskie Góry ul. Piastowska 8, III piętro, pokój nr 308
tel.32/769-03-48, 32/769-03-42

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.