Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Imprezy artystyczno-rozrywkowe – podstawy prawne

Drukuj stronę
Drukuj

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)).

Sposób i termin załatwienia sprawy.

Imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone do organu gminy na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

– imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji,

– rodzaj i charakter imprezy,

– miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestnictwa,

– określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Jeśli organ samorządu terytorialnego zażąda, organizator imprezy dołącza do zawiadomienia zaświadczenie właściwego organu o spełnieniu wymagań prawa budowlanego co do stanu pomieszczeń, obiektów lub miejsc, w których odbywają się imprezy, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania.

Miejsce załatwienia sprawy.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

ul. Rynek 4, parter, pokój nr 3 – Kancelaria Ogólna

ul. Sienkiewicza 2, parter, pokój nr 1 – Kancelaria Ogólna

tel. 32/39-33-675 Kancelaria Ogólna

tel. 32/39-33-600 Centrala Urzędu

tel. 32/39-33-605 Sekretariat Burmistrza Miasta

Godziny pracy: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32/769-03-42, 32/769-03-48, tel.fax: 32/769-03-41.

Tryb odwoławczy.

Zgodnie z art. 35 i 36 w/w ustawy organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania określone prawem budowlanym.

W tym przypadku decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ja organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.

Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.

Procedury postępowania.

Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie (art. 34 ust. 7) nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce imprezy.

Prezes Rady Ministrów (art.37 ust. 1) może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

Wojewoda (art.37 ust. 2) może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez na terenie województwa lub jego części.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.