Tarnowskie Góry - Oficjalny serwis informacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej Ważne adresy

Menu główne

Dokumenty

Drukuj stronę
Drukuj

Podstawowym dokumentem strategicznym gminy Tarnowskie Góry w zakresie realizacji zadań prowadzących do poprawy stanu środowiska naturalnego jest Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry. Zgodnie z zapisami Programu opracowano w gminie Wieloletni Program Edukacji Ekologicznej, ujmujący całokształt zadań związanych z edukacją ekologiczną społeczeństwa.

Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2021

Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry stanowi podstawę działań samorządu gminy Tarnowskie Góry w zakresie polityki ochrony środowiska. W Programie dokonano oceny stanu środowiska naturalnego, jak również wskazano propozycje zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska w gminie Tarnowskie Góry. Przeanalizowano istniejący stan środowiska obszaru gminy w zakresie takich obszarów interwencji jak: klimat i powietrze, klimat akustyczny, pole elektromagnetyczne, zasoby i jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagadnienia horyzontalne: adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska.
Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2021 został przyjęty przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach uchwałą Nr XXVII/322/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Szczegółowy Program do pobrania poniżej.

Wieloletni Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2017-2020

Roczny Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2019 rok

Wieloletni Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2017-2020 jest wynikiem realizacji Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry i opracowywany został w perspektywie czteroletniej. Na podstawie Wieloletniego Programu opracowany został Roczny Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2017 rok. Celem Programu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa, w tym upowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczym gminy, wpajanie nawyków zachowań proekologicznych i pogłębienie wiedzy ekologicznej. Zaplanowane w Programie zadania kierowane są do wszystkich mieszkańców miasta, w tym najliczniej do dzieci i młodzieży, z myślą o ich aktywizacji poprzez udział w różnego rodzaju konkursach, warsztatach ekologiczno-edukacyjnych i cyklicznych akcjach, takich jak: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Światowy Dzień Wody i innych.

Wieloletni Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2017-2020 został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1065/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.03.2017 r.
Roczny Program Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na 2019 rok został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 172/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.02.2019 r.

Szczegółowe Programy do pobrania poniżej.

Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej

Wykonana w 2012r. „Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej miasta Tarnowskie Góry” prezentuje obecny stan walorów przyrodniczych miasta oraz szczegółowo charakteryzuje powierzchnie przyrodniczo cenne znajdujące się na terenie miasta, z ich podziałem na kategorie. Aktualizacja gromadzi stwierdzone na terenie miasta listy gatunków roślin i zwierząt, w tym gatunków objętych ochroną prawną. Opracowanie opisuje istniejące na terenie miasta formy ochrony przyrody:
– rezerwat „Segiet”,
-zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Park w Reptach i dolina rzeki Dramy” i „Doły Piekarskie”,
– pomniki przyrody,
– obszar NATURA 2000 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”.
Dodatkowo opracowanie przedstawia nowe powierzchnie przyrodniczo cenne, drzewa o walorach pomnikowych, które zasługują na objęcie ochroną oraz propozycję sieci ekologicznej miasta.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2019

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry

Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Tarnowskie Góry – aktualizacja

Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Tarnowskie Góry jest aktualizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Tarnowskie Góry” przyjętego uchwałą Nr LIII/481/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 roku i wynika z „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.
Ma na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego w gminie Tarnowskie Góry poprzez realizację inwestycji termomodernizacyjnych polegających na wymianie kotłów oraz ociepleniu przegród budowlanych.
Został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/201/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015r.

Kolejna aktualizacja miała została wprowadzona uchwałą Nr XXVII/292/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 28 października 2020 roku.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.